Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,28 0,0 1,3
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0
Úrad vlády SR 0,0 0,86 40,9 41,7
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0
Najvyšší súd SR 0,0 0,00 0,0 0,0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,47 0,0 0,5
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0
Slovenská informačná služba 0,0 0,16 0,0 0,2
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 9,37 0,0 9,4
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,64 0,0 9,6
Ministerstvo vnútra SR 0,0 104,90 76,3 181,2
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 19,49 0,0 19,5
Ministerstvo financií SR 0,0 25,69 109,5 135,2
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,16 538,6 538,7
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 10,53 370,3 380,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,26 27,6 30,9
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,44 244,4 261,8
Ministerstvo kultúry SR 0,0 16,50 0,0 16,5
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 116,17 170,1 286,3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 23,14 937,4 960,5
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 9,49 782,7 792,2
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,35 0,0 0,3
Štatistický úrad SR 0,0 0,18 0,0 0,2
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,32 0,0 0,3
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 1,04 0,0 1,0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,90 0,0 8,9
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,83 0,0 2,8
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,14 0,0 1,1
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,20 0,0 0,2
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,04 0,0 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 2,00 0,0 2,0
Všeobecná pokladničná správa 10 037,5 756,65 15,4 10 809,6
Slovenská akadémia vied 0,0 1,97 0,0 2,0
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 10 037,5 1 144,22 3 313,2 14 494,9

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.