Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy Skutočnosť oproti rozpočtu Daňové príjmy v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery Skutočnosť oproti rozpočtu Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ Skutočnosť oproti rozpočtu Transfery z EÚ v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu Skutočnosť oproti rozpočtu Spolu v mil. Eur
Kancelária národnej rady SR 0,0% 0,0 37,3% 0,4 0,0% 0,0 37,3% 0,4
Kancelária prezidenta SR 0,0% 0,0 192,5% 0,0 0,0% 0,0 194,3% 0,0
Úrad vlády SR 0,0% 0,0 4,2% 0,0 0,0% 0,0 4,2% 0,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0% 0,0 -12,8% 0,0 0,0% 0,0 -11,8% 0,0
Najvyšší súd SR 0,0% 0,0 172,7% 0,0 0,0% 0,0 181,8% 0,0
Generálna prokuratúra SR 0,0% 0,0 75,4% 0,3 0,0% 0,0 75,5% 0,3
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0% 0,0 203,8% 0,0 0,0% 0,0 205,5% 0,0
Slovenská informačná služba 0,0% 0,0 1,3% 0,0 0,0% 0,0 1,4% 0,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0% 0,0 11,0% 0,3 0,0% 0,0 11,0% 0,3
Ministerstvo obrany SR 0,0% 0,0 7,1% 0,6 0,0% 0,0 7,1% 0,6
Ministerstvo vnútra SR 0,0% 0,0 44,1% 27,7 0,0% 0,0 44,1% 27,7
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0% 0,0 20,2% 3,6 0,0% 0,0 20,2% 3,6
Ministerstvo financií SR 0,0% 0,0 28,0% 4,2 -15,8% -26,4 -12,2% -22,3
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0% 0,0 66,0% 0,2 -8,0% -22,7 -7,9% -22,5
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0% 0,0 483,4% 7,0 -56,0% -259,5 -54,3% -252,5
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0% 0,0 -43,1% -6,4 -25,4% -22,7 -27,9% -29,2
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0% 0,0 20,0% 3,3 3,7% 5,3 5,4% 8,7
Ministerstvo kultúry SR 0,0% 0,0 29,5% 0,4 n.a. n.a. 29,5% 0,4
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0% 0,0 -34,9% -27,7 -6,0% -7,4 -17,3% -35,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0% 0,0 30,5% 8,0 -13,0% -136,6 -11,9% -128,6
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0% 0,0 -62,7% -51,7 -64,1% -485,6 -64,0% -537,4
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0% 0,0 650,8% 7,2 0,0% 0,0 650,8% 7,2
Štatistický úrad SR 0,0% 0,0 146,0% 0,4 0,0% 0,0 146,1% 0,4
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0% 0,0 293,0% 0,6 0,0% 0,0 293,1% 0,6
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 0,0% 0,0 6,1% 0,3 0,0% 0,0 6,1% 0,3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0% 0,0 33,4% 0,7 0,0% 0,0 33,4% 0,7
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0% 0,0 -2,0% 0,0 0,0% 0,0 -1,9% 0,0
Protimonopolný úrad SR 0,0% 0,0 n.a. n.a. 0,0% 0,0 n.a. n.a.
Národný bezpečnostný úrad 0,0% 0,0 -54,8% 0,0 0,0% 0,0 -54,3% 0,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0% 0,0 10,2% 5,3 0,0% 0,0 10,2% 5,3
Všeobecná pokladničná správa -8,3% -765,7 -8,4% -77,3 0,0% 0,0 -3,5% -337,1
Slovenská akadémia vied 0,0% 0,0 598,2% 10,6 0,0% 0,0 598,3% 10,6
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu -8,3% -765,7 -5,6% -73,3 -31,0% -955,7 -13,2% -1 794,7

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.