Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,84 0,0 0,9 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,52 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,17 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 7,56 0,0 7,6 1 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 11,66 0,0 11,9 2 5
Ministerstvo vnútra SR 0,0 80,29 0,0 84,6 16 36
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 19,17 0,0 19,2 4 8
Ministerstvo financií SR 0,0 20,63 63,5 84,6 16 36
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,24 231,3 231,5 43 98
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 8,22 153,7 163,5 30 70
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,34 60,5 75,7 14 32
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 18,42 206,0 225,2 42 96
Ministerstvo kultúry SR 0,0 2,58 0,0 2,8 1 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 90,20 155,7 245,9 46 105
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 13,48 926,8 943,6 175 401
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 113,16 233,9 349,3 65 149
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 6,13 0,0 7,9 1 3
Štatistický úrad SR 0,0 0,43 0,0 1,4 0 1
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,24 0,0 0,2 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 4,80 0,0 4,8 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,86 0,0 2,9 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 3,57 0,0 3,6 1 2
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 73,17 0,0 73,2 14 31
Všeobecná pokladničná správa 8 700,1 375,43 0,0 9 449,5 1 750 4 019
Slovenská akadémia vied 0,0 2,44 0,0 10,1 2 4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 8 700,1 861,26 2 031,3 12 002,3 2 223 5 104

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.