Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 485,9 33,9%
Dividendy 477,5 34,9%
Príjmy z vlastníctva 8,4 -5,1%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 327,2 -7,4%
Administratívne poplatky (v tom:) 212,2 -5,8%
Súdne poplatky 36,0 -78,2%
Tržby z predaja kolkových známok 0,0 278,8%
Puncové poplatky 0,8 0,0%
Ostatné poplatky 174,2 -73,6%
Licencie 1,2 -98,1%
Pokuty, penále a iné sankcie 69,3 -41,8%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 45,7 61,0%
Kapitálové príjmy 75,8 -91,6%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 2,6 278,5%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,0 -100,0%
Iné nedaňové príjmy 262,5 -19,0%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. n.a.
Z náhrad z poistného plnenia n.a. n.a.
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. n.a.
Ostatné n.a. n.a.
Nedaňové príjmy spolu 1 154,0 -9,9%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.