Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 97,6 -30,3%
Dividendy 89,1 -33,7%
Príjmy z vlastníctva 8,4 -3,8%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 435,1 15,1%
Administratívne poplatky (v tom:) 206,5 17,5%
Súdne poplatky 32,0 6,4%
Tržby z predaja kolkových známok 89,7 -1,8%
Puncové poplatky 0,8 18,4%
Ostatné poplatky 80,7 56,2%
Licencie 3,3 -30,5%
Pokuty, penále a iné sankcie 58,8 30,0%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 169,8 -5,3%
Kapitálové príjmy 123,1 3 874,2%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 11,6 -38,3%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,0 -40,0%
Iné nedaňové príjmy 317,2 21,1%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky n.a. -22,8%
Z náhrad z poistného plnenia n.a. -13,2%
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier n.a. 12,6%
Ostatné n.a. 32,1%
Nedaňové príjmy spolu 984,7 81,2%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.