Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Nedaňové príjmy vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 62,7 -46,8%
Dividendy 55,1 -49,4%
Príjmy z vlastníctva 7,6 -8,6%
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:) 288,2 -0,5%
Administratívne poplatky (v tom:) 162,0 1,3%
Súdne poplatky 25,0 10,5%
Tržby z predaja kolkových známok 112,9 -5,6%
Puncové poplatky n.a. -33,3%
Ostatné poplatky 23,2 16,3%
Licencie n.a. 2 190,9%
Pokuty, penále a iné sankcie 66,9 2,0%
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 59,2 -8,0%
Kapitálové príjmy 41,4 -4,8%
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio 71,8 -13,9%
Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov 0,8 -69,4%
Iné nedaňové príjmy 161,7 -19,7%
Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky 6,6 50,2%
Z náhrad z poistného plnenia 0,3 -8,3%
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 96,3 9,2%
Ostatné 58,5 n.a.
Nedaňové príjmy spolu 626,7 -17,4%

Popis tabuľky

Rôzne nedaňové príjmy vlády pochádzajú buď zo správy a predaja majetku, alebo z rôznych administratívnych poplatkov. Celkovo je však význam nedaňových príjmov malý, predstavujú menej ako 10% príjmov rozpočtu.