Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daňové príjmy spolu 1,0% 19,8
daň z príjmov fyzických osôb 1,8% 25,8
daň z nehnuteľností -0,9% -2,9
daň za špecifické služby -2,0% -3,7
Nedaňové príjmy 6,9% 39,3
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0% 0,0
Transfery a granty v rámci verejnej správy 29,8% 351,4
Finančné operácie 41,0% 135,4
Príjmy spolu 13,2% 535,8

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).