Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 954,1 9,2%
daň z príjmov fyzických osôb 1 442,0 12,7%
daň z nehnuteľností 327,0 0,0%
daň za špecifické služby 185,1 0,8%
Nedaňové príjmy 573,0 28,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 0,0%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 177,1 26,3%
Finančné operácie 330,0 -7,3%
Príjmy spolu 4 044,2 14,3%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).