Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 733,9 2,8%
daň z príjmov fyzických osôb 1 256,0 2,8%
daň z nehnuteľností 302,7 3,5%
daň za špecifické služby 175,2 1,5%
Nedaňové príjmy 471,3 -5,9%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 10,0 8 233,3%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 307,3 1,9%
Finančné operácie 449,0 50,4%
Príjmy spolu 3 971,4 5,3%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).