Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur
Daňové príjmy spolu 1 683,9
daň z príjmov fyzických osôb 1 223,8
daň z nehnuteľností 280,9
daň za špecifické služby 174,3
Nedaňové príjmy 495,3
Kapitálové príjmy, predaj majetku 0,0
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 332,2
Finančné operácie 355,2
Príjmy spolu 3 866,6

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).