Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy obcí

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daňové príjmy spolu 1 421,9 262 614 -12,2%
daň z príjmov fyzických osôb 995,2 183 429 -17,5%
daň z nehnuteľností 266,3 49 115 4,5%
daň za špecifické služby 159,9 29 69 0,7%
Nedaňové príjmy 327,2 60 141 4,1%
Kapitálové príjmy, predaj majetku 112,1 21 48 12,1%
Transfery a granty v rámci verejnej správy 1 395,9 257 602 21,6%
Finančné operácie 728,6 134 314 39,9%
Príjmy spolu 4 015,7 739 1 733 6,8%

Popis tabuľky

Obce získavajú prostriedky na financovanie svojich výdavkov predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov však tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzbu obce nemôžu priamo ovplyvňovať. Transfery v rámci verejnej správy slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).