Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 110,6 10,2%
Kapitálové príjmy 3,3 444,6%
Ostatné príjmy 29,9 70,7%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 536,8 37,8%
Zahraničné granty n.a. n.a.
Príjmy spolu 680,6 73,1%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.