Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 107,3 23,2%
Kapitálové príjmy 3,9 445,5%
Ostatné príjmy 23,9 85,1%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 455,9 3,4%
Zahraničné granty n.a. n.a.
Príjmy spolu 591,0 10,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.