Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Administratívne poplatky 108,0 20 46 6,5%
Kapitálové príjmy 0,7 0 0 -83,0%
Ostatné príjmy 30,5 6 13 9,8%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 550,0 102 234 -0,1%
Zahraničné granty n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 689,2 128 293 -1,1%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.