Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy príspevkových organizácií

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z podnikania 28,8 5 12 -4,1%
Administratívne poplatky 881,0 163 375 0,2%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia 991,4 184 422 33,2%
Ostatné príjmy 46,9 9 20 -42,0%
Príjmy spolu 1 948,1 361 829 12,3%
z toho:       n.a.
Príspevkové organizácie štátu 1 419,2 263 604 21,5%
Príspevkové organizácie obcí 378,8 70 161 94,5%
Príspevkové organizácie VÚC 150,2 28 64 -59,6%

Popis tabuľky

Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky. Príspevkové organizácie v pôsobnosti obcí zabezpečujú najmä činnosť na úseku verejnoprospešných prác (technické služby), kultúry (miestne osvetové a kultúrne strediská, knižnice, galérie), sociálnych vecí, športu a pod. a príspevkové organizácie zriadené VÚC zabezpečujú hlavne činnosti na úseku dopravy (správa a údržba ciest II. a III. triedy), kultúry (divadlá, múzeá, galérie, knižnice a pod.) a na úseku školstva (školy v prírode, stredné odborné školy a učilištia a iné). Ide o tie príspevkové organizácie založené štátom, obcami alebo VÚC, u ktorých tržby pokrývajú menej ako 50 % výrobných nákladov.