Koľko štát vybral?

Prebytky fondov Sociálnej poisťovne

Fondy úrazového, invalidného poistenia a fond poistenia v nezamestnanosti vytvoria v roku 2018 prebytok 809,4 mil. eur. Ak by sa mali vyrovnať príspevky do fondov na úroveň vyplatených dávok, mohli by klesnúť celkové sadzby odvodov do týchto fondov o štvrtinu (z 8 % na 6 %).

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 655,3 861 1 999 4,9%
zamestnanec 1 310,3 242 563 4,0%
zamestnávateľ 2 889,8 534 1 241 6,2%
povinne poistená SZČO 244,1 45 105 1,5%
dobrovoľne poistená osoba 21,3 4 9 -35,6%
štát 189,7 35 81 5,6%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 750,5 324 752 -3,7%
pokuty a penále 16,4 3 7 142,5%
dlžné poistné 248,3 46 107 -20,3%
ostatné príjmy 1 485,9 275 638 -0,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 405,8 1 185 2 750 2,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 408,3 260 605 0,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.