Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Príjmy z poistného 2,4% 108,2
zamestnanec 1,6% 20,4
zamestnávateľ 3,9% 109,0
povinne poistená SZČO -12,3% -34,2
dobrovoľne poistená osoba -11,3% -2,7
štát 9,1% 15,8
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) -10,0% -194,1
pokuty a penále 268,1% 11,9
dlžné poistné 66,2% 98,9
ostatné príjmy -17,0% -304,9
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) -1,8% -119,4
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu -20,9% -371,7

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.