Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 547,1 4,9%
zamestnanec 1 290,0 4,0%
zamestnávateľ 2 780,8 6,2%
povinne poistená SZČO 278,3 1,5%
dobrovoľne poistená osoba 24,1 -35,6%
štát 173,9 5,6%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 944,6 -3,7%
pokuty a penále 4,4 142,5%
dlžné poistné 149,4 -20,3%
ostatné príjmy 1 790,8 -0,9%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 525,2 2,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 780,0 0,4%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.