Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 435,9 822 1 886 6,3%
zamestnanec 1 260,5 233 536 5,9%
zamestnávateľ 2 722,2 504 1 158 6,0%
povinne poistená SZČO 240,5 45 102 9,6%
dobrovoľne poistená osoba 33,1 6 14 11,6%
štát 179,6 33 76 8,9%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 817,9 337 773 3,6%
pokuty a penále 6,7 1 3 269,6%
dlžné poistné 311,4 58 132 37,4%
ostatné príjmy 1 499,8 278 638 -1,7%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 253,8 1 158 2 660 4,9%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 402,4 260 596 -7,6%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.