Koľko štát vybral?

Predražené poistenie v nezamestnanosti

Ako aj v minulých rokoch fond poistenia nezamestnanosti Sociálnej poisťovne ostáva prebytkový. V roku 2018 sa príjmy fondu plánujú na takmer 405 mil. eur, výdavky na 163 mil. eur. Prebytkové fondy sú využívané na vykrývanie deficitného fondu starobného poistenia, ktorého očakávané výdavky rastú medziročne o zhruba ako 250 mil. eur.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 4 172,3 768 1 800 0,3%
zamestnanec 1 190,4 219 514 1,5%
zamestnávateľ 2 567,8 473 1 108 0,2%
povinne poistená SZČO 219,4 40 95 -5,6%
dobrovoľne poistená osoba 29,7 5 13 15,7%
štát 165,0 30 71 -2,8%
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 754,5 323 757 41,5%
pokuty a penále 1,8 0 1 -49,7%
dlžné poistné 226,6 42 98 6,6%
ostatné príjmy 1 526,1 281 659 49,1%
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 5 963,0 1 098 2 573 10,4%
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 1 517,2 279 655 73,3%

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.