Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 2 393,7 8,3%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 2 248,6 8,5%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 145,0 5,1%
Daň z príjmov právnickej osoby 2 312,4 23,5%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 145,6 -7,5%
Dane z majetku 0,0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu 4 851,7 15,1%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.