Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby -5,5% -101,7
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci -2,3% -38,1
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu -41,0% -63,6
Daň z príjmov právnickej osoby -5,9% -105,4
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. -1,9% -2,8
Dane z majetku n.a. n.a.
Dane z dedičstva a darovania n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a. n.a.
Priame dane spolu -5,6% -209,5

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%. Akruálny princíp vykazovania je založený na časovom rozlíšení, zachytáva transakcie v čase ich vzniku, nie v čase ich platby. Hotovostný princíp vykazuje príjmy v čase ich evidencie.