Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 834,8
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 679,6
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 155,2
Daň z príjmov právnickej osoby 1 771,3
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 146,0
Dane z majetku 0,0
Dane z dedičstva a darovania n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností n.a.
Priame dane spolu 3 752,1

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%. Akruálny princíp vykazovania je založený na časovom rozlíšení, zachytáva transakcie v čase ich vzniku, nie v čase ich platby. Hotovostný princíp vykazuje príjmy v čase ich evidencie.