Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 278,0 2 830 6 497 -0,4%
Všeobecná pokladničná správa 3 113,4 577 1 324 1,5%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 006,6 186 428 16,5%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 587,3 109 250 12,9%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 446,2 268 615 0,3%
Rezerva vlády 0,0 0 0 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 019,4 374 859 -3,5%
Podpora základného výskumu 205,1 38 87 76,2%
Šport a kultúra 28,8 5 12 -62,1%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 728,0 135 310 0,1%
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 496,7 92 211 -1,8%
Vysokoškolské vzdelávanie 349,7 65 149 -21,2%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 61,8 11 26 -0,2%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 74,8 14 32 -9,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 026,3 375 862 0,1%
Pomoc v hmotnej núdzi 294,5 55 125 -2,1%
Prídavok na dieťa 315,1 58 134 -1,3%
Rodičovský príspevok 352,2 65 150 5,3%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 237,2 44 101 7,3%
Pomoc zdravotne postihnutým 210,9 39 90 1,9%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 74,2 14 32 0,8%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 216,2 40 92 -8,3%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 120,9 22 51 -12,0%
Vianočné príspevky dôchodcom 63,4 12 27 -2,3%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 374,1 255 584 -6,6%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 207,5 224 514 -9,7%
Úrady verejného zdravotníctva 31,9 6 14 -8,1%
Ministerstvo obrany SR 762,9 141 324 -10,6%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 352,6 65 150 -22,4%
Prevádzka vojenských zariadení 244,1 45 104 -20,3%
Investície 5,8 1 2 -79,4%
Mierové misie v zahraničí 40,5 8 17 -14,3%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 577,3 292 671 7,4%
Budovanie a správa ciest 640,0 119 272 -5,7%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 713,6 132 303 29,0%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 18,2 3 8 -12,3%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 34,5 6 15 -14,4%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 10 23 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 43,2 8 18 3,7%
Bonifikácia hypoték 25,4 5 11 8,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 9,8 2 4 -28,7%
Rozvoj cestovného ruchu 5,1 1 2 4 221,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 268,9 235 540 -5,1%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 423,4 78 180 -13,5%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 365,2 68 155 1,1%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 13,1 2 6 -5,6%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 37,2 7 16 -9,0%
Podpora regionálneho rozvoja 357,5 66 152 22,0%
Ministerstvo vnútra SR 965,1 179 410 -6,3%
Polícia 673,0 125 286 -1,8%
Hasiči 94,8 18 40 -28,6%
Obvodné úrady štátnej správy 79,8 15 34 15,8%
Ochrana štátnej hranice 45,9 9 20 -1,2%
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 354,0 66 151 -9,7%
Výber daní a colná správa 232,7 43 99 10,5%
Výber daní 116,9 22 50 2,3%
Colná správa 82,5 15 35 -14,3%
Informatizácia spoločnosti 4,9 1 2 71,6%
Riadenie systému verejných financií 44,2 8 19 -23,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 284,7 53 121 9,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 26,2 5 11 -29,8%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 60,3 11 26 21,8%
Rozvoj cestovného ruchu 43,4 8 18 16,9%
Podpora podnikania 13,1 2 6 n.a.
Národný jadrový fond 5,9 1 3 -45,6%
Podpora energetiky a inovácií 126,4 23 54 127,3%
Ministerstvo životného prostredia SR 415,8 77 177 328,2%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 164,4 30 70 656,2%
Protipovodňové opatrenia 37,6 7 16 2,6%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 39,5 7 17 348,1%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 165,5 31 70 508,7%
Ministerstvo spravodlivosti SR 294,2 55 125 -2,6%
Súdnictvo 145,2 27 62 -6,7%
Väzenstvo 139,1 26 59 2,1%
Ministerstvo kultúry SR 196,8 36 84 3,6%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 139,7 26 59 9,7%
Dotácia RTVS 33,5 6 14 103,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,5 7 16 -7,1%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 125,6 23 53 13,4%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 75,8 14 32 -3,0%
Výdavky na činnosť ministerstva 18,4 3 8 5,7%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 18,9 4 8 n.a.
Slovenská akadémia vied 83,0 15 35 -1,0%
Generálna prokuratúra SR 63,7 12 27 -1,0%
Slovenská informačná služba 41,8 8 18 -10,1%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 65,3 12 28 -6,4%
Kancelária Národnej rady SR 36,3 7 15 -23,9%
Úrad vlády SR 55,8 10 24 -22,3%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 60,0 11 26 15,4%
Štatistický úrad SR 36,0 7 15 0,2%
Národný bezpečnostný úrad 7,8 1 3 -8,9%
Najvyšší súd SR 8,0 1 3 -11,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 11,9 2 5 26,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,5 1 3 -9,3%
Úrad jadrového dozoru SR 4,7 1 2 -0,6%
Kancelária prezidenta SR 3,8 1 2 -6,8%
Ústavný súd SR 3,5 1 1 -23,4%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,9 1 1 -7,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 3,0 1 1 -7,1%
Protimonopolný úrad SR 2,4 0 1 1,2%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.