Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 13 332,0 2 461 5 635 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 1 555,1 287 657 n.a.
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 762,7 141 322 n.a.
Odvody do EÚ vrátane rezerv 578,2 107 244 n.a.
Dotácia Sociálnej poisťovne 0,0 0 0 n.a.
Rezerva vlády n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 018,5 373 853 n.a.
Podpora základného výskumu 85,2 16 36 n.a.
Šport a kultúra 41,2 8 17 n.a.
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 713,4 132 302 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 504,9 93 213 n.a.
Vysokoškolské vzdelávanie 402,9 74 170 n.a.
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 61,1 11 26 n.a.
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 108,9 20 46 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 814,7 335 767 n.a.
Pomoc v hmotnej núdzi 248,8 46 105 n.a.
Prídavok na dieťa 309,2 57 131 n.a.
Rodičovský príspevok 269,6 50 114 n.a.
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 235,8 44 100 n.a.
Pomoc zdravotne postihnutým 184,6 34 78 n.a.
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 72,8 13 31 n.a.
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 186,5 34 79 n.a.
Administratívne náklady spojené so správou dávok 133,2 25 56 n.a.
Vianočné príspevky dôchodcom 63,8 12 27 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 287,8 238 544 n.a.
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 161,0 214 491 n.a.
Úrady verejného zdravotníctva 35,5 7 15 n.a.
Ministerstvo obrany SR 966,6 178 409 n.a.
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 447,6 83 189 n.a.
Prevádzka vojenských zariadení 407,4 75 172 n.a.
Investície 30,5 6 13 n.a.
Mierové misie v zahraničí 40,5 n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 250,7 231 529 n.a.
Budovanie a správa ciest 722,0 133 305 n.a.
Dotovanie železničnej dopravy a investície 466,5 86 197 n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 22,1 4 9 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 56,9 11 24 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 138,0 25 58 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 43,6 8 18 n.a.
Bonifikácia hypoték 21,7 4 9 n.a.
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 149,2 28 63 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 22,8 4 10 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 038,1 192 439 n.a.
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 439,9 81 186 n.a.
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 364,1 67 154 n.a.
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 39,8 7 17 n.a.
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 44,8 8 19 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 014,2 187 429 n.a.
Polícia 675,1 125 285 n.a.
Hasiči 154,1 28 65 n.a.
Obvodné úrady štátnej správy 53,8 10 23 n.a.
Ochrana štátnej hranice n.a. n.a. n.a. n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 433,2 80 183 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 56,9 11 24 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 138,0 25 58 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 43,6 8 18 n.a.
Bonifikácia hypoték 21,7 4 9 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja 149,2 28 63 n.a.
Ministerstvo financií SR 371,4 69 157 n.a.
Výber daní a colná správa 210,7 39 89 n.a.
Výber daní 115,2 21 49 n.a.
Colná správa 95,4 18 40 n.a.
Informatizácia spoločnosti 23,4 4 10 n.a.
Riadenie systému verejných financií 57,7 11 24 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 272,3 50 115 n.a.
Podporné programy a organizácie ministerstva 40,7 8 17 n.a.
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 41,8 8 18 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 22,8 4 10 n.a.
Podpora podnikania n.a. n.a. n.a. n.a.
Národný jadrový fond 77,4 14 33 n.a.
Podpora energetiky a inovácií 42,4 8 18 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 250,8 46 106 n.a.
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 137,6 25 58 n.a.
Protipovodňové opatrenia 8,3 2 4 n.a.
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 41,0 8 17 n.a.
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 41,7 8 18 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 280,4 52 119 n.a.
Súdnictvo 141,0 26 60 n.a.
Väzenstvo 129,8 24 55 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 196,5 36 83 n.a.
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 127,3 23 54 n.a.
Dotácia RTVS 15,3 3 6 n.a.
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,6 7 16 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 123,7 23 52 n.a.
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 64,8 12 27 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 33,1 6 14 n.a.
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách n.a. n.a. n.a. n.a.
Slovenská akadémia vied 72,9 13 31 n.a.
Generálna prokuratúra SR 63,0 12 27 n.a.
Slovenská informačná služba 48,1 9 20 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 61,3 11 26 n.a.
Kancelária Národnej rady SR 57,8 11 24 n.a.
Úrad vlády SR 43,2 8 18 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 20,3 4 9 n.a.
Štatistický úrad SR 33,7 6 14 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 8,7 2 4 n.a.
Najvyšší súd SR 7,9 1 3 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,7 2 4 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7,5 1 3 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 4,7 1 2 n.a.
Kancelária prezidenta SR 3,6 1 2 n.a.
Ústavný súd SR 4,4 1 2 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,2 1 1 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 3,6 1 2 n.a.
Protimonopolný úrad SR 5,7 1 2 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.