Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na obyvateľa Medziročná zmena
Bežné výdavky 12 968,4 2 388 442 16,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 092,3 385 71 2,5%
tovary a služby 1 321,5 243 45 -11,2%
bežné transfery 8 690,5 1 600 296 26,3%
Dotácie obciam a VÚC 1 260,7 232 43 4,3%
Sociálne dávky MPSVR 1 359,0 250 46 12,9%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 035,6 191 35 -4,8%
Do zahraničia 520,3 96 18 -15,0%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 864,1 159 29 13,3%
Kapitálové výdavky 2 368,6 436 81 9,7%
Výdavky vlády spolu 15 337,0 2 824 523 15,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.