Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 11 172,7 2 062 4 723 n.a.
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 041,3 377 863 n.a.
tovary a služby 1 487,6 275 629 n.a.
bežné transfery 6 881,1 1 270 2 909 n.a.
Dotácie obciam a VÚC 1 208,6 223 511 n.a.
Sociálne dávky MPSVR 1 204,1 222 509 n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 087,3 201 460 n.a.
Do zahraničia 612,1 113 259 n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 762,7 141 322 n.a.
Kapitálové výdavky 2 159,3 399 913 n.a.
Výdavky vlády spolu 13 332,0 2 461 5 635 n.a.

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.