Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 15,12 9,65 1,37 21,61
Kancelária prezidenta SR 2,19 1,65 0,11 0,17
Úrad vlády SR 10,72 12,11 37,69 11,23
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,35 0,78 0,11 1,29
Najvyšší súd SR 7,15 1,51 0,12 0,32
Generálna prokuratúra SR 51,14 8,40 1,76 3,06
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,61 1,97 0,07 0,73
Ministerstvo zahraničných vecí SR 52,85 39,97 11,89 6,05
Ministerstvo obrany SR 357,61 306,87 160,76 28,10
Ministerstvo vnútra SR 630,96 219,41 56,47 123,58
Ministerstvo spravodlivosti SR 208,66 75,49 15,14 2,96
Ministerstvo financií SR 174,99 164,53 3,16 49,49
Ministerstvo životného prostredia SR 15,44 11,57 59,40 122,50
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 150,82 86,78 1 662,22 193,11
Ministerstvo zdravotníctva SR 33,62 14,32 1 365,21 57,38
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 146,86 70,48 1 800,85 6,44
Ministerstvo kultúry SR 14,43 11,32 145,20 18,98
Ministerstvo hospodárstva SR 21,00 18,14 35,82 211,78
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 62,67 60,62 617,23 479,88
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené 7,08 8,15 116,85 125,73
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 28,20 66,24 393,63 812,82
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 28,27 27,58 1,33 12,54
Štatistický úrad SR 15,39 7,73 2,36 10,49
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,84 1,33 0,06 0,04
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 2,08 2,18 0,41 0,10
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,08 0,73 0,12 0,22
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 1,44 1,74 3,97 0,04
Protimonopolný úrad SR 1,69 0,60 0,04 0,04
Národný bezpečnostný úrad 6,08 1,96 0,19 0,30
Správa štátnych hmotných rezerv SR 1,91 26,73 0,06 23,27
Všeobecná pokladničná správa 2,11 1,10 2 172,88 26,86
Slovenská akadémia vied 28,97 14,61 24,05 16,21
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 2 092,32 1 321,49 8 690,52 2 368,61

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.