Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 15,99 11,10 0,84 29,87
Kancelária prezidenta SR 1,97 1,45 0,11 0,08
Úrad vlády SR 9,29 10,25 11,57 12,14
Ústavný súd SR 2,28 1,01 0,10 1,05
Najvyšší súd SR 6,48 1,17 0,20 0,06
Generálna prokuratúra SR 48,73 8,74 1,39 4,16
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,46 1,04 0,03 1,13
Ministerstvo zahraničných vecí SR 49,34 41,02 18,04 15,29
Ministerstvo obrany SR 366,24 407,42 152,20 40,75
Ministerstvo vnútra SR 608,35 217,68 42,78 145,35
Ministerstvo spravodlivosti SR 201,94 58,23 6,90 13,32
Ministerstvo financií SR 166,82 144,13 2,35 58,05
Ministerstvo životného prostredia SR 24,29 21,88 43,47 161,12
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 141,10 115,50 1 669,66 92,26
Ministerstvo zdravotníctva SR 34,07 19,61 1 188,22 45,94
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 144,39 64,43 1 598,11 7,72
Ministerstvo kultúry SR 13,54 14,29 145,46 23,23
Ministerstvo hospodárstva SR 21,43 22,96 64,99 162,96
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50,07 107,03 637,07 243,90
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 13,00 16,14 148,89 255,14
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 27,10 88,58 351,64 783,37
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 27,36 15,46 0,77 17,70
Štatistický úrad SR 14,23 9,08 1,93 8,41
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,90 1,54 0,02 0,14
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 1,92 2,30 0,24 0,26
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,16 0,75 0,10 0,17
Úrad pre normal.,metrol.a skúšobníctvo SR 1,29 1,35 4,61 0,24
Protimonopolný úrad SR 1,70 3,93 0,01 0,02
Národný bezpečnostný úrad 5,77 2,09 0,06 0,77
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,02 12,69 0,03 5,54
Všeobecná pokladničná správa 2,13 6,45 766,85 16,95
Slovenská akadémia vied 27,91 13,34 22,44 9,19
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Náklady spolu 2 041,28 1 487,64 6 881,07 2 159,34

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad prevádzkových nákladov ministerstiev (Celkové mzdové náklady a náklady na Tovary a Služby), bežné transfery, čo sú platby a plnenia štátu voči jednotlivcom a organizáciám (napr. sociálne dávky, alebo dotácie pôdohospodárom) a kapitálové výdavky, čo sú najmä investície do dlhodobého hmotného majetku. Graf mzdových nákladov je možné vyhotoviť v tabuľke Mzdové náklady ministerstiev.