Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady Skutočnosť oproti rozpočtu Mzdové náklady v mil. Eur Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov Skutočnosť oproti rozpočtu Počet zamestnancov
Kancelária Národnej rady SR 5,3% 0,8 -3,0% -16,0
Kancelária prezidenta SR 9,2% 0,2 -26,7% -27,0
Úrad vlády SR 84,1% 5,7 -6,5% -35,0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 206,0% 2,3 -50,5% -101,0
Ústavný súd SR 3,5% 0,1 -10,0% -11,0
Najvyšší súd SR 11,1% 0,9 -4,9% -11,0
Generálna prokuratúra SR 7,6% 5,1 -5,3% -105,0
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,4% 0,4 -6,9% -22,0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 18,5% 11,2 13,8% 166,0
Ministerstvo obrany SR 3,3% 11,7 -5,7% -1 207,0
Ministerstvo vnútra SR 6,8% 59,6 -3,1% -1 573,0
Ministerstvo spravodlivosti SR 6,7% 15,9 -4,0% -472,0
Ministerstvo financií SR 12,3% 22,4 -1,6% -164,0
Ministerstvo životného prostredia SR 40,9% 3,9 -1,3% -9,0
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 96,2% 17,0 -18,4% -313,0
Ministerstvo zdravotníctva SR 10,0% 3,1 -7,5% -192,0
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 26,2% 40,3 4,2% 551,0
Ministerstvo kultúry SR 14,4% 2,2 -2,2% -27,0
Ministerstvo hospodárstva SR 26,7% 3,6 -1,9% -15,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 78,2% 21,8 -2,5% -70,0
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.      
Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR 25,4% 5,9 -4,9% -68,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7,9% 0,3 -7,8% -20,0
Štatistický úrad SR 17,6% 2,2 -1,8% -15,0
Úrad pre verejné obstarávanie SR 0,8% 0,0 -5,8% -12,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,7% 0,2 -12,9% -16,0
Úrad jadrového dozoru SR 3,1% 0,1 -7,3% -9,0
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,2% 0,1 -2,2% -3,0
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 2,1% 0,0 -5,9% -7,0
Protimonopolný úrad SR 30,3% 0,5 19,0% 12,0
Národný bezpečnostný úrad -0,1% 0,0 -12,9% -31,0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 6,1% 0,1 -4,4% -5,0
Všeobecná pokladničná správa -88,3% -17,2 -28,3% -39,0
Slovenská akadémia vied -23,3% -6,3 -36,5% -703,0
Kancelária Súdnej rady SR -5,8% 0,0 -25,0% -4,0
Mzdové náklady spolu 9,8% 214,2 -3,6% -4 557,0

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.