Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 15,99 555 2 401 3 7 n.a.
Kancelária prezidenta SR 1,97 90 1 815 0 1 n.a.
Úrad vlády SR 9,29 549 1 409 2 4 n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 2,28 76 2 503 0 1 n.a.
Najvyšší súd SR 6,48 165 3 271 1 3 n.a.
Generálna prokuratúra SR 48,73 1 694 2 397 9 21 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 6,46 300 1 795 1 3 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí SR 49,34 1 075 3 825 9 21 n.a.
Ministerstvo obrany SR 366,24 22 567 1 352 68 155 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 608,35 34 937 1 451 112 257 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 201,94 10 928 1 540 37 85 n.a.
Ministerstvo financií SR 166,82 11 095 1 253 31 71 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 24,29 1 635 1 238 4 10 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 141,10 11 807 996 26 60 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 34,07 2 794 1 016 6 14 n.a.
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 144,39 12 890 933 27 61 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 13,54 1 121 1 006 2 6 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 21,43 1 065 1 676 4 9 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 50,07 3 543 1 178 9 21 n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 13,00 622 1 741 2 5 n.a.
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 27,10 1 836 1 230 5 11 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 27,36 2 457 928 5 12 n.a.
Štatistický úrad SR 14,23 999 1 188 3 6 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 1,90 110 1 441 0 1 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 1,92 85 1 880 0 1 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,16 142 1 268 0 1 n.a.
Úrad pre normal.,metrol. a skúšobníctvo SR 1,29 74 1 450 0 1 n.a.
Protimonopolný úrad SR 1,70 73 1 943 0 1 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 5,77 239 2 013 1 2 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,02 119 1 417 0 1 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 2,13 102 1 738 0 1 n.a.
Slovenská akadémia vied 27,91 2 014 1 155 5 12 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Mzdové náklady spolu 2 041,28 127 759 1 331 377 863 n.a.

Popis tabuľky

Mzdové náklady jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu zahrňujú aj výdavky zamestnávateľa na odvody do poisťovní, čiže celkové mzdové náklady na zamestnancov. Každé deviate euro je použité na výplatu mzdy zamestnanca štátu. V roku 2014 došlo k presunu niektorých zamestnancov ministesrtva dopravy, ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, ministerstva školstva a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pod pôsobnosť ministerstva vnútra, čo sa podpísalo aj pod jednorázovú zmenu počtu zamestnancov týchto inštitúcií, resp. pod zmenu mzdových nákladov.