Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 1,0 0 0 14,1%
Tovary a služby 2,7 1 1 -21,1%
Ostatné 0,3 0 0 44,4%
Výdavky spolu 4,1 1 2 -10,1%
Poskytnuté úvery 140,5 26 60 3,4%
Splátky úverov 61,2 11 26 9,6%
Pohľadávky z nesplatených úverov n.a. n.a. n.a. n.a.
Zostatok vo fonde na konci roka 16,2 3 7 41,2%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.