Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky fondu

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Mzdové náklady 0,9 0 0 15,6%
Tovary a služby 3,5 1 1 13,1%
Ostatné 0,2 0 0 -72,1%
Výdavky spolu 4,6 1 2 -0,7%
Poskytnuté úvery 135,9 25 59 -35,4%
Splátky úverov 55,9 10 24 22,8%
Pohľadávky z nesplatených úverov 1 389,3 256 599 5,8%
Zostatok vo fonde na konci roka 11,5 2 5 11,4%

Popis tabuľky

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery. Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.