Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Aktíva

v mil. Eur v tom Na obyvateľa Medziročná zmena
Štátny rozpočet Ostatné zložky verejnej správy
Neobežný majetok 30 262,1 10 620,4 19 641,6 5 572  
nehmotný majetok 432,9 338,3 94,6 80 3,1%
hmotný majetok 18 980,1 4 092,1 14 888,0 3 495 7,2%
finančný majetok 10 849,1 6 190,1 4 659,0 1 998 0,7%
Obežný majetok 16 794,1 11 694,7 5 099,4 3 092 8,7%
zásoby 1 782,5 1,7 60,1 328 -5,1%
pohľadávky 4 761,0 3 164,9 1 596,1 877 4,1%
finančný majetok 10 250,6 6 807,5 3 443,1 1 887 13,9%
účty časového rozlíšenia 630,4 566,4 64,0 116 38,9%
Majetok spolu 47 686,5 22 881,5 24 835,0 8 780 6,4%

Popis tabuľky

Majetok vyjadruje reálnu agregovanú (nekonsolidovanú) hodnotu aktív sektora verejnej správy zistenú na základe údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy. Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje korekcie vykázané v súvahách, t.j. oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky k finančnému majetku a opravné položky k pohľadávkam, ako aj zohľadnenie reálnej vymožiteľnosti pohľadávok (napr. pohľadávok Sociálnej poisťovne).