Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Aktíva

v mil. Eur v tom Na obyvateľa Medziročná zmena
Štátny rozpočet Ostatné zložky verejnej správy
Neobežný majetok 28 893,3 10 556,7 18 336,6 5 332  
nehmotný majetok 420,0 328,6 91,5 78 n.a.
hmotný majetok 17 702,1 4 045,9 13 656,2 3 267 n.a.
finančný majetok 10 771,2 6 182,3 4 588,9 1 988 n.a.
Obežný majetok 15 454,9 9 556,8 5 898,1 2 852 n.a.
zásoby 1 879,1 1 831,9 47,1 347 n.a.
pohľadávky 4 574,4 2 529,6 2 044,9 844 n.a.
finančný majetok 9 001,4 5 195,3 3 806,0 1 661 n.a.
účty časového rozlíšenia 454,0 334,2 119,8 84 n.a.
Majetok spolu 44 802,2 20 447,7 24 354,5 8 269 n.a.

Popis tabuľky

Majetok vyjadruje reálnu agregovanú (nekonsolidovanú) hodnotu aktív sektora verejnej správy zistenú na základe údajov, ktoré obsahujú účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy. Vyčíslená reálna hodnota majetku verejnej správy zohľadňuje korekcie vykázané v súvahách, t.j. oprávky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku, opravné položky k finančnému majetku a opravné položky k pohľadávkam, ako aj zohľadnenie reálnej vymožiteľnosti pohľadávok (napr. pohľadávok Sociálnej poisťovne).