Sociálna poisťovňa

12 November 2018

Sociálna poisťovňa

Sociálne zabezpečenie má na Slovensku tri piliere. Sociálnu pomoc, sociálnu podporu a sociálne poistenie. Sociálna pomoc poskytuje dávky ľuďom, ktorí sa ocitli bez príjmu, či majú zdravotné postihnutie, sociálnu podpora smeruje najmä rodinám s deťmi a sociálne poistenie poskytuje dávky tým, ktorí počas pracovného života platili sociálne odvody.

Sociálnu pomoc a rodinnú podporu majú na starosti Úrady práce a rodiny. Sociálne poistenie, ktoré predstavuje väčšinu výdavkov na sociálne zabezpečenie, spravuje Sociálna poisťovňa.

Sociálna poisťovňa je verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského, dôchodkového, invalidného, garančného, úrazového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Okrem toho vyberá príspevky do II. piliera, ktoré postupuje dôchodkovým správcovským spoločnostiam.

Sociálna poisťovňa vyberá sociálne odvody od takmer 2,4 mil. ľudí. Ak napríklad ochorejú, alebo dosiahnu dôchodkový vek, vypláca im dávky. Dohromady tak má zhruba 4 milióny klientov.

Kto sociálnu poisťovňu riadi?

Poisťovňu riadi jej generálny riaditeľ. Toho vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na 6 rokov. V roku 2018 bol jej riaditeľom Ľubomír Vážny.

Generálny riaditeľ ale nemá voľnú ruku. Jeho úlohou je plniť úlohy, ktoré Poisťovni nariaďuje zákon o Sociálnom poistení 461/2003 Z.z. Poisťovňa nerozhoduje o výške dôchodku, pravidlá jeho výpočtu určuje práve tento zákon.

Na hospodárenie Sociálnej poisťovne dohliada Dozorná rada, ktorá má v súčasnosti 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dozornú radu ďalej tvoria traja zástupcovia odborárov, traja zástupcovia zamestnávateľov, traja zástupcovia navrhnutí vládou a jeden zástupca reprezentujúci poberateľov dôchodkových dávok. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva parlament= Národná rada Slovenskej republiky.

Ako hospodári Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa má ústredie v Bratislave, 36  pobočiek a 3 vysunuté pracoviská po celom Slovensku. Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Poisťovňa dohromady zamestnáva 5300 ľudí.

Toľko pobočiek a päťtisíc zamestnancov niečo stojí. Na prevádzku Sociálnej poisťovne sa skladajú všetky osoby povinné platiť Sociálne odvody. Podľa zákona môže Sociálna poisťovňa použiť na svoju správu 2,4% z vybratej sumy odvodov. V roku 2019 by príjmy Správneho fondu mali dosiahnuť 200 mil. eur, ale poisťovňa neplánuje použiť celú sumu. Navrhované výdavky by mali dosiahnuť 107 mil. eur. Tri štvrtiny tejto sumy pôjdu na mzdové náklady zamestnancov.

Tabuľka 1: Návrh rozpočtu výdavkov Sociálnej poisťovne na rok 2019

Viac informácií o Sociálnej poisťovni nájdete v súvisiacich článkoch a v tomto videu.